Hướng dẫn chơi Fiddlesticks


Fiddlesticks Guide- Hướng dẫn chơi Fiddlesticks ở vị trí đi hỗ trợ (SP)
Game Online 7,141 0
7,141 0

Fiddlesticks Guide- Hướng dẫn chơi Fiddlesticks ở vị trí đi hỗ trợ (SP)

Fiddlesticks Guide – hướng dẫn chơi Fiddlesticks và cách build ở vị trí Hỗ trợ trong liên minh huyền thoại Giới Thiệu Tướng Fiddlesticks Fiddlesticks có khả năng quấy phá đối phương…

Tagged: , , , ,